7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

03 Şubat 2021 Tarihli ve 31384 Sayılı Resmi Gazete’de 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Bu Kanun ile; 

 • Cumhurbaşkanına teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisinin verilmesi ve bölge ile ilgili başvuruları değerlendiren Değerlendirme Kuruluna teknoloji konusunda faaliyet gösteren ilave bir kurumun daha temsilcisinin katılması,
   
 • Teknoloji geliştirme bölge alanı dışında da kuluçka merkezi açılmasına Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Bakanlık izni ile imkân tanınması,
    
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Bakanlık izni aranması ve adı geçen bölgede yer alan firmalar için, işyeri açma ve çalışma ruhsatının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilmesi, bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmelerin fesh edilmiş sayılacağı,
    
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlara yönelik Bakanlıkça destek verilebilmesi ve adı geçen bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere destek verilebilmesi, buna ilaveten stajyerler içinde destek verilebilmesi,
    
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 1 milyon TL’yi geçiyorsa mükellefler tarafından bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konularak kullanılması şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında değerlendirilecektir. Belirtilen bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuş olup bu sürenin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması,
    
 • Bölgedeki şirketlere sermaye desteği sağlayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 milyon TL’ye kadar sağladıkları desteklerin bu şirketlerce ödenmesi gereken kurumlar vergisi kurum kazancından indirilmesi ve sağlanan desteğin en az 4 yıl boyunca ilgili şirkette kalması,
    
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılması, bu fonlardan veya bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan desteğin kurum kazancında vergi hesaplamasında belli kısıtlar dahilinde indirim konusu yapılması,
    
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki destek, teşvik, indirim ve muafiyetten yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinden, yararlandırılan indirim tutarı 1 milyon TL ve üzeri olan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1/1/2022 tarihinden itibaren bu tutarın %2’sini geçici bir hesaba aktarmaları ve aktarmanın yapılmasından itibaren geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar bu tutarın Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulmasında kullanılma şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte adı geçen Kanun kapsamında destek ve teşvik unsurlarından yararlananların şartları taşıyıp taşımadığının tespitinin 2 yıl yerine, 3 yılda bir yapılması ve 31/12/2023 tarihinde sona ermesi öngörülen destek, teşvik ve muafiyetlere ilişkin süre, 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması,
    
 • Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihalelerde, ihale sürecinde şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve başvurularda işlem kolaylığı sağlamak üzere usul ve esaslar belirlenmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna yetki verilmesi, entegre devre topografyaları tescilinde e-devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak olması nedeniyle imza sirküleri talep edilmemesi ile tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca imza sirküsü alınmaksızın, ellerinde mevcut bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkânı getirilmesi,
    
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınması ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenmemesi,
    
 • Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, belirli malvarlığı grupları üzerinden de gruplama yoluyla (alacak, stok, hammadde, ekipman gibi) rehin kurulmasına imkân tanınması,
    
 • E-imzanın yeni kimlik kartlarına yüklenebilmesine imkân tanınmakta ve elektronik belgenin veya verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden, resmi mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haiz “Elektronik Mühür”ün Kanun kapsamına alınması,
     

gibi değişiklikler yapılmaktadır.

İlgili kanuna buradan ulaşabilirsiniz:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply