Bosphorus – Fransa Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı

2509_bosphorus_programTÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Fransız bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. Bosphorus Programı işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan “Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) – Bosphorus” çerçevesinde 2016-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Fransız araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransız proje ortaklarının ise Campus France’dan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Projelerde Öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies),-
 • Biyoteknoloji (Biotechnology,      with special emphasis to health and agricultural applications),
 • Nanoteknolojiler (Nanotechnologies)
 • Malzeme Bilimleri (Material Sciences)
 • Çevre Bilimleri (Environmental Sciences),
 • Sismik Çalışmalar (Seismic Studies),
 • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler (Socio-economic Sciences and Humanities),
 • Uzay (Space),
 • Güvenlik (Security),
 • Taşımacılık-Havacılık dahil (Transport-including aeronautics)

TÜBİTAK ve Campus France kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Anılan işbirliği uyarınca Gönderen Taraf uluslararası seyahat giderlerini, Kabul eden Taraf ise konaklama ve yaşam giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı PIA-Bosphorus Protokolünden yararlanan araştırmacılara ödenecek miktarlar aşağıda belirtilmektedir:

Türkiye’ye gelen Fransız araştırmacılar için;

 • Üniversite misafirhanesi düzeyinde ve eşdeğerinde konaklama masrafları,
 • Kalınan süre ile orantılı olarak, 20 EURO karşılığı Türk Lirası Gündelik

Fransa’ya giden Türk araştırmacılar için:

 • Kalınan süre ile orantılı olarak, 110 EURO Gündelik (yeme-içme, lojman ve yerel ulaşım giderleri dahil

Söz konusu işbirliği kapsamında, bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 60 günü geçmeyecektir. TÜBİTAK-Fransa PIA-Bosphorus İşbirliği 2016-2017 Yılları Uygulama Programı 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

TÜBİTAK- Fransa PIA-Bosphorus İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını online olarak 2509 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 7 Temmuz 2015 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 30 Haziran 2015 17.30’da kapanacaktır.

Fransız ortakların ise başvuru süreçleri için Campus France ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

ORTAK PROJE ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI

 • Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri yabancı araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
 • Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransız proje ortaklarının ise karşı kuruluştan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
 • TÜBİTAK ve karşı ülkedeki muhatap kuruluş kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.
 • Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Proje bütçesi;

 • Sadece seyahat desteği talep edilmesi durumunda sadece uluslararası seyahat masrafını içerir.
 • Seyahat desteğinin yanısıra araştırma desteği de talep edilmesi durumunda;
  • Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.
  • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Projede görev alma limitleri: Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Proje süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır.

Kimler Projede Yer Alabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

B. Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak,
 • Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında son iki sınıf öğrencisi olmak,
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.
 • Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.
 • Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
 • 40 yaşını doldurmamış olma,
 • Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması.

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

Başvuru bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply