COSME “COS-EYE-2015-4-01– Genç Girişimciler İçin ERASMUS” 2015 Çağrı Teklifi

kosgebAvrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
 • pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
 • çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsyacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSNE Programı kapsamından yeni bir “ERASMUS for Young Enterpreneurs – Genç Girişimciler için ERASMUS” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

 

Çağrının Kapsamı

AB Komisyonu tarafından COSME Programı bünyesinde  “Genç Girişimciler için ERASMUS Programı’nın uygulanması için 6.000.000 Avro büyüklüğünde bir bütçe öngörülerek 24 Mart 2015 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

Çağrının Amacı

COSME Programı kapsamındaki “COS-EYE-2015-4-01– Genç Girişimciler İçin ERASMUS” çağrısının amacı; mevcut aracı kuruluş ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Çağrı kapsamında Genç Girişimciler için ERASMUS Programını yerel düzeyde uygulayacak olan Aracı Kuruluşlar seçilecektir. Aracı Kuruluşlar programdan yararlanacak olan girişimcilere asistanlık hizmeti sunacak ve katılımcı ülkelerdeki yeni girişimciler ve tecrübeli girişimciler için yerel kontak noktası görevini yürütecektir. Bu bağlamda, programdan faydalanacak girişimcilere faaliyet alanlarına ilişkin bir iş yerinde deneyim kazanmaları konusunda yardımcı olunacaktır. Bu çağrı ile yeni girişimcilerin hareketliliğine yardımcı olan “Aracı Kuruluşlar” için destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek olup çağrı, programa katılacak olan girişimcilerin doğrudan başvurabileceği nitelikte değildir.

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı

Programın desteklenmesi için aracı kuruluşlarca;

 • Girişimcilere erişilerek öngörülen iletişim ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Girişimcilerin kaydedilmesi,
 • Yeni Girişimciler ve Ev Sahibi Girişimciler tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
 • Eşleştirme yaparak Yeni Girişimciler ve Ev Sahibi Girişimciler arasında ilişki kurulması,
 • Hibe anlaşmaların, taahhütlerin yönetimi ve finansal yardım sağlanması,
 • Değişim kapsamındaki hazırlıkların yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme,
 • Kurulacak ağ vasıtasıyla aktif iletişimin sağlanması,
 • Raporlama

gibi faaliyetler yürütülecektir.

 

Özet Zaman Çizelgesi

 

Aşamalar Tarih ve zaman veya gösterge dönem
a) Çağrının yayımlanması 24/03/2015
b) Son Başvuru Tarihi 03/06/2015 – 17:00:00 Brüksel saati
c) Değerlendirme dönemi* Haziran – Eylül 2015
d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Eylül – Ekim 2015
e) Hibe anlaşmaların imzalanması* Aralık 2015
f) Faaliyetlerin başlangıç tarihi* 1Şubat 2016

* İndikatif

AB Finansmanı

 • Projelerin eşfinansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 6.000.000 Avro’dur.
 • Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 500.000 Avro’dur.
 • Bu çağrı kapsamında 12 projenin fonlanabileceği beklenmektedir.

 

Kriterler

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup; Kamu Kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları, İş Destek Kuruluşları, İnkübatörler, Teknoloji Parkları, Birlikler, İş Destek Ağları, İş Destek Hizmetleri Sunan Özel ya da Kamu Birimleri ve Mesleki Eğitime Yönelik Üniversite ve Enstitü Niteliğindeki Yüksek Öğrenim Kurumları bu çağrıya teklif sunabilir.

 • Konsorsiyumlar en az 4 farklı katılımcı ülkeye ait en az 5 bağımsız yasal birimden oluşmalıdır.
 • Bir ortağın birden fazla teklife katılımına izin verilmez. Aksi takdirde bu ortağın yer aldığı tüm teklifler geçersiz sayılır.
 • Koordinatör ve diğer ortaklar aynı uygunluk kriterlerini sağlamalıdırlar.

Ortak Arama

EASME (Executive Agency for Small Medium-sized Enterprises) tarafından ortak arayan ilgili kuruluşların listelendiği, iletişim bilgilerini sunabilecekleri bir portal geliştirilmiştir. İlgililer bu platform üzerinden ortak arayabilirler. Portale kayıtlar e-posta ile yapılabilecektir. E-posta ile sunulan bilgilere ilişkin EASME’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu portale kayıtlar 28 Mayıs 2015 tarihine kadar yapılabilecektir.

Konsorsiyum oluşturmak üzere ortak arayan ilgililer bu portale; https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST38680&language=EN

web adresinden ulaşabilirler.

 

Sağlanacak Fon ve Oranlar

Sağlanacak Fon % Miktarı
AB Proje eş-finansmanı Geçerli maliyetlerin Max. %90
Program yönetim maliyetlerine AB katkısı Max. 75%
Üçüncü taraflara finansal destek olarak AB katkısı 500.000 Avro limiti içinde %100
Yeni girişimcilere finansal destek Hibe başına Min. 150.000 AvroHer bir yeni girişimci için max. 6.600 Avro

 

Tekliflerin Sunulması

 Teklifler, sadece elektronik olarak 03 Haziran 2015 saat: 17.00’ye (Brüksel saatiyle) kadar sunulabilecektir.  Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-EYE-2015-4-01’dir.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler Proje Koordinatörü tarafından elektronik sunum yöntemiyle http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/17051-cosme-04-2015.html#tab3 web adresine yapılacaktır. Bir kuruluş tek bir teklif sunabilir.

Takip eden günlerde http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm web adresinde Katılımcı Portalına girişe imkan tanıyan bir link yayımlanacaktır. Katılımcı Portalına online veri girişi yapılabilecek ve gerekli dokümanlar yüklenebilecektir. Elektronik sunum yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili Dokümanlar

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/Call%20for%20proposals.pdf)

 • Başvuru Sahipleri İçin Rehber:

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/Guide%20for%20applicants.pdf )

Başvuru Yapacaklar İçin İlave Bilgi

 Daha fazla bilgiye “Erasmus for Young Entrepreneurs” web sitesinden (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php)  erişilebilir.

Aracı Kuruluşlar İçin Uygulama Kılavuzu (Kalite Kılavuzu) da program işleyişinin daha iyi anlaşılması için birçok bilgi sunmaktadır.

Bilgi için ayrıca KOSGEB’in aşağıdaki iletişim bilgilerini de arayabilirsiniz:

Gül Elçim POLAT (KOBİ Uzmanı)

0 (312) 595 4013

gul.polat@kosgeb.gov.tr

Beyza GELMEZ (Kobi Uzman Yrd.)

0 (312) 595 2629

beyza.gelmez@kosgeb.gov.tr

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply