COSME “Turizm, Üst Düzey ve Yaratıcı İşletmecilikte Birliktelik” Çağrısı

cosme_kosgeb_logoUlusal Koordinatörlüğü KOSGEB tarafından yürütülen, 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan AB COSME (İşletmelerin ve KOBİ’ lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 2014 yılı için  “COS-WP2014-3-15.02 Maximising Synergies between Tourism, High-End and Creative Industries” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

COSME Programı’nın alanlarından işletmeler ve girişimciler iş ortamının iyileştirilmesi için ortaya konulan “Çerçeve Koşulların Geliştirilmesi” başlığı Turizm ve lüks Tüketim Malları üreten sektörlerle de ilgilenmektedir. Bu alan dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından “Maximising Synergies between Tourism, High-End and Creative Industries” çağrısı yayımlanmıştır.

“Maximising Synergies between Tourism, High-End and Creative Industries”  Çağrısının Amacı Nedir?

Bu çağrının amacı, bir lüks tüketim ürünün tanıtımının yapılarak var olan ya da yeni bir Avrupa güzergahının, turizm sektörü ve yüksek kalitede ürün sanayilerinin sinerjisi ile desteklenmesidir.

Avrupa’nın turizm sektöründe lider olmasını sağlamak amacıyla, 2010 yılında Avrupa Komisyonunca eylem planı uygulamaya konmuş ve “Avrupa’nın ortak mirasından faydalanarak turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi amaçlı bir stratejinin geliştirilmesi” hedeflenmiştir.

Avrupa kültür güzergahlarının geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda çeşitli vesilelerle girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin Komisyon bu kapsamda, Avrupa Konseyinin ‘Kültür Güzergahları’ programını desteklemektedir.

Çağrının başlıca hedefleri;

–          İyi uygulamaların yayılmasını sağlamak, Kamu karar vericileri ve özel sektör arasında kültürel ve sanayi turizmi alanlarında ağ grubu ve tartışma platformu geliştirmek,

–          Kültür turizmi kamu ve özel paydaşlarının bölgesel kalkınma stratejileri içerisinde bütünleşmelerini teşvik etmek,

–          Sınır ötesi işbirlikleri ile Avrupa turizm kalitesini artırmak,

‘Turizm ürünleri ile ilişkili uluslararası kültürel veya endüstriyel miras’ temalı çağrı, şu üç ürüne yöneliktir:

–          Parfüm,

–          Çikolata,

–          Mücevherat.

Proje teklifleri şu konularda olabilir;

–          Avrupa’nın endüstriyel ve kültürel mirası ile ilişkili bir temanın piyasa analizi,

–          Belirlenen temanın kültürel ve turistik hizmetlerine yönelik cazibe noktalarının, bölgelerin ve istikametlerin haritalandırılması,

–          İlave paydaşların belirlenmesi, Sponsorlar ve hedef paydaşlar,

–          Belirlenen ürünün ‘taşıma kapasitesi’nin analizi, iş planı, ağ oluşturulması, bilinçlendirme çalışmaları vs.

Amaç, ürünün değerini oluşturan zincirde en az beş üye ülkede anahtar basamaklarının geliştirilmesi veya tanıtılmasıdır. Güzergahın Avrupa’nın tarihi ve modern boyutlarını da kapsaması istenmektedir. Adayların eylemlerini iş paketlerine bölmesi; her iş paketinin hedeflerinin, iş tanımının, proje çıktılarının ve performans göstergelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu amaçla ‘İş tanımı‘ şablonu duyuru içerisinde yayınlanmıştır.

Uygulama sırasında ve projenin bitimi ile birlikte Koordinatörün şu raporları İngilizce olarak doldurması beklenmektedir:

•             1 adet dönem içi teknik gerçekleşme raporu, başlangıç tarihinden 6 ay sonra doldurulacaktır.

•             1 adet final teknik gerçekleşme raporu (tüm göstergeleri içerecektir), her faydalanıcıyı içeren ayrıntılı hesap, konsolide edilmiş mali bilançolar.

Mevcut çağrı hakkında bilgiler:

– Çağrının yayınlanma tarihi 16 Haziran 2014 ve son başvuru tarihi 16 Eylül 2014’tür.

– Ekim 2014 de değerlendirme yapılarak 2014 Kasım ayında başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.

– Ocak 2015 tarihinde Hibe Sözleşmesi imzalanarak Şubat 2015 tarihinde faaliyetlere başlanacaktır.

– Faaliyetlerin süresi 12 ayı aşamaz.

– Duyuru içeriğinde belirtilmiş olan bu süreyi aşan teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Toplam bütçe yaklaşık 400,000 AVRO olarak öngörülmüştür. Teklif başına yapılacak finansman toplamı 400,000 AVRO dur ve EASME’nin tek bir teklifi desteklemesi beklenmektedir.

– AB hibesi, üst limit olarak uygun bulunan ödemelerin en çok %75’ini kapsayacaktır.

– EASME eğer uygun görürse fonun tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

Başvuru Sahibi hakkında bilgiler:

Başvuru sahibi tüzel kişilik olmalıdır. Başvuru sahibi ülkedeki çağrı duyurusu konusuna uygun yasal kurum, kanunlara göre kurulmuş ve kayıtlı özel sektör temsilcileri olabilir. Başvuru sahipleri çağrı konusuyla yakından alakalı kuruluşlar olmalıdır.

–          Turizm, yüksek kalite bir ürün veya çağrı konusu ile ilgili yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren Kamu kurumu, uluslararası veya ulusal, bölgesel etkinlikte dernekler,

–          Araştırma merkezleri, eğitim kurum ve kuruluşları,

–          Turizm güzergahları ile ilgili kurum ve onların ilgili organizasyonları,

–          Turizm Acentaları, Tur Operatörleri ve onların çatı kuruluşları,

–          Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, birlik ve organizasyonlar,

–          Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum örgütleri,

–          Ulusal veya Avrupa çapında faaliyet gösteren Turizm ve ilgili sektörlere ait dernekler,

–          Özel sektör kuruluşları başvuru yapabilir.

Başvuru sahibi, ortak teklifi sunmuş olan katılımcı konsorsiyumun lideridir. Başvuru sahibi Koordinatör olacaktır. Başvuru sahibi ve ortaklarının tümünün uygunluk kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Konsorsiyumlar;

–          En az beş değişik yasal kuruluştan oluşmalı, bütçe ve teknik teklif içerisinde her biri ile ilgili hedefler açıkça belirtilmeli, her biri hibe anlaşmasında yer almalıdır.

–          En az beş uygun ülkeden oluşmalıdır.

–          Her türlü detay ve ilgili dökümanlar http://ec.europa.eu/easme/eden_en.htm web sitesi adresinden edinilebilir.

–          Çağrı ile ilgili her türlü soru EASME-COSME-HIGH-END-CALL-014@ec.europa.eu  eposta adresine sorulabilir. Avrupa Komisyonu, bu eposta kutusuna atılan soruları periyodik olarak yukarıdaki web adresinde yayınlamaktadır.

–          Çağrı ile ilgili bilgilere http://ec.europa.eu/easme/files/eden/EDEN-call-FAQ.pdf adresinden erişilebilir.

Bu kapsamda COSME Programı’ndan etkin faydalanabilmesi adına, kurum/kuruluşunuzun “girişimcilik eğitimi” temalı çağrı çerçevesinde duyuru ve/veya başvuru yapması, başvuru olduğu taktirde, konuyla ilgili gelişmeler hakkında COSME Ulusal Koordinatörü olan KOSGEB ile de bilgi paylaşılması gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

COSME ve size uygun diğer programlardan yararlanmak, kurumunuza en uygun hibeyi alabilmek için lütfen tıklayınız: 

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply