Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 Doğrudan Faaliyet Destek Programı

cukurova_kalkinma_ajansiÇukurova Kalkınma Ajansı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına vb. yönelik faaliyetleri desteklemek için 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı yürütmektedir. Pek çok kurum ve kuruluşun yararlanmasına açık olan programa elektronik son başvuru tarihi 30 Aralık 2014 saat 23.50, evrakların teslim tarihi 31 Aralık 2014 saat 17.00’dir.

Çukurova Kalkınma Ajansı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek; ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek; rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmak amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.

Doğrudan Faaliyet Destek Programının amaçları:
• TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmak,
• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirler almak,
• Bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapmak,
• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak; iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemleri başlatmak ve gerçekleştirmek,
• Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemektir.

Ajans tarafından sağlanacak doğrudan faaliyet desteğinden sadece aşağıdaki kurumların yararlanması mümkündür:
·Yerel yönetimler,
·Üniversiteler,
·Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
·Sivil toplum kuruluşları,
·Organize sanayi bölgeleri,
·Küçük sanayi siteleri ,
·Teknoparklar,
·Teknoloji geliştirme bölgeleri,
·Endüstri bölgeleri,
·İş geliştirme merkezleri,
·Birlikler,
·Kar amacı gütmeyen kooperatifler,
·Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Kurum ve kuruluşlarca hazırlanan Stratejik Planlar, İmar Planları, Master Planlar ve söz konusu planların hazırlık çalışmaları bu programın kapsamı dışındadır.

Destek sağlanabilecek faaliyetlere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
• Başvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu
• Faaliyetlerin uygunluğu
• Maliyetlerin uygunluğu

Başvuru, http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden tam olarak doldurulduktan ve onaylandıktan sonra çıktısı alınacak Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Kapalı bir zarf veya ambalaj içerisinde bir arada olan ve başvuru zarfının üstünde “Başvuru Formu Kapağı” açık şekilde görünen dosyalar (asıl ve kopya suretler) elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) Çukurova Kalkınma Ajansı, Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:6 01160 Seyhan/ADANA adresine yapılmalıdır.

Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 30 Aralık 2014 saat 23:50’dir. Elektronik başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem otomatik olarak kapanacak, sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 30 Aralık 2014 saat 23:50’dir. Elektronik başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem otomatik olarak kapanacak, sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

Daha fazla bilgi için  http://www.cka.org.tr ‘ye göz atabilirsiniz.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply