DAKA Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programı

daka_dogu_anadolu_kalkinma_ajansiDoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı ve Teknik Destek (TD) Programı yayınlanmıştır.

2014 – Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın amacı; TRB2 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamdaki başarılı projelere asgari 25.000 TL azami 90.000 TL tutarında mali kaynak sağlanacaktır. Program kapsamında proje bütçesinin %100’üne kadar Ajans desteği sağlanabilecektir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış olan 2014-2023 Bölge Planı’nda tanımlanan amaç ve hedefler kapsamında tanımlanan stratejik önceliklerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan faaliyetlere destek verilir. Desteklenecek faaliyet konuları aşağıda sayılmaktadır :
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,
♦ Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,
♦ Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
♦ Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesi
♦ Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanması

2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için son başvuru tarihi 31.12.2014 Çarşamba saat 17:00’dir.

Detaylar için tıklayınız.

2014 – Teknik Destek (TD) Programı
2014 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arzeden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamdaki başarılı projelere azami 15.000 TL tutarında uzmanlık desteği sağlanacaktır.

Teknik Desteğin Programının öncelikleri; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

a) Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine ve
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına hizmet etmektir.

2014 yılı Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 31.12.2014 Salı saat 17:00’dir.

Detaylar için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply