Kurumsal İnovasyon Sistemi

İnovasyon: ekonomik ve sosyal bir katma değeri olan, yeni, farklı, orijinal ve yaratıcı buluşların en temel özne olduğu,  tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen, sürekli bir faaliyettir. Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün(mal veya hizmet), süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. Kısaca tanımlamak gerekirse “değer yaratan yenilik”tir.

Açık inovasyon kavramı ise şirketlerin veya kurumların yeniliği hem iç hem de dış süreçler yardımıyla oluşturmasına ilişkin inovasyon olarak nitelendirilebilir. Bilginin çok hızlı dağıldığı, paylaşıldığı ve kullanıldığı bir dönemde, inovasyonun sadece kurumların iç kaynaklarına bağlı kalmadan dışarıdan paylaşımla birlikte (‘dışarıdan paylaşıma açık olarak’) geliştirilmesi, açık inovasyonun temelini oluşturmaktadır.

 

İnovasyon; yapılığı alana göre, yeniliğin derecesine göre sınıflara ayrılmaktadır.

Yapıldığı alana göre:

  • Ürün İnovasyonu
  • Süreç İnovasyonu
  • Pazarlama İnovasyonu
  • Organizasyonel İnovasyon olarak dörde ayrılmaktadır.

Yeniliğin derecesine göre ise:

  • Radikal /Devrimsel İnovasyon
  • Adımsal / Evrimsel İnovasyon olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

İnovasyon yoğunlukla döngünün ilk aşamalarında gerçekleşir. İlk aşamalar fikir geliştirme, araştırma ve geliştirme süreçlerinden oluşur. Rekabet avantajı yaratma hedefiyle özel sektörün birçok alanında bahsettiğimiz ilke aşamada inovatif çalışmalar gerçekleşir. Bir ürün veya sürecin yaşam döngüsünü etkileyen diğer süreçlerde (üretim, pazarlama, satış, satınalma vb.) inovasyon ağırlığının azaldığı görülür. Her aşamada inovasyon yapılabileceği gibi açık inovasyonun her aşamada uygulanması mümkündür ve yaygınlaşmaktadır. Ürün geliştirme sürecini takip eden aşamalarda genel olarak odak noktası mevcut problemlerin çözülmesine yönelik yöntemlerden oluşur. Sürecin geliştirilerek yeniliklerin yerleştirilmesine döngünün her aşamasında gözlenmez. Bu yönelim sadece mevcut problemlerin çözümünün geliştirilmesine yol açarken yenilik gelişimini çoğunlukla beraberinde getirmez.

Kurumsal İnovasyon Sistemi ile firmaların açık inovasyonu benimsemeleri, ürün-süreç-pazarlama-organizasyonel inovasyon çeşitlerine göre değişkenlik gösteren modelleri tanımlamaları, inovasyon yönetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeleri ve inovasyon projelerini verimli bir biçimde yönetmeleri sağlanabilir.

Kurumsal İnovasyon Sistemi danışmanlığı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: