Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

tkdkKuruluş amacı, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak olan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK)’nun bu faaliyetleri gerçekleştirmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.

TKDK, 25 şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programının (IPARD) uygulanmasını sağlayacaktır. Söz konusu Programla; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amacı ile 2007–2013 döneminde uygulamaya konulacak AB hibe fonları kırsal kesimde yaşayan halkımıza, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılmıştır. 2013-2020 döneminde de bu hibenin kullandırılmasına devam edilecektir.

TKDK Başvuru çağrı rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruCagriRehberi.aspx

TKDK ve size en uygun destek programı için lütfen tıklayınız: