TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

tubitak_logoTÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 • KAMAG –Kamu Araştırmaları Destek Grubu
 • SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler

 • Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
 • Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’ayapabilmesi,
 • farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
 •  İki aşamalı proje başvurusu,
 • İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
 • İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
 • Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
 • Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
 • Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
 • Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

DESTEK KAPSAMI

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Program ile;

 • Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı

yerine

 • Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime

aktarılması hedeflenmektedir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 • KAMAG – Kamu Araştırmaları Destek Grubu
 • SAVTAG – Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU – KAMAG

Kamu kurumlarımızın toplumun hizmet talebini karşılarken, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kullanmış oldukları araçları bilgi çağının gerektirdiği anlayışa taşıması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, 1007 Programı kapsamında kurumlarımız öncelikle Ar-Ge faaliyetleri ile giderilecek ihtiyaçlarını tespit etmektedirler. Tespit edilen ihtiyaçlar, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerle karşılanmaktadır.

Programın öncelikli hedefi, müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermektir. Bunun yanında, desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte; üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimi bilgi ve yüksek teknoloji temeline oturtulmaya çalışılmakta; ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının MK tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir:

 1. Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder.
 2. Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder.
 3. Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU – SAVTAG

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG), kamu kurum/kuruluşlarıyla özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliklerini destekleyerek ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak, ülkemizi ekonomik gelişme ve toplumsal refah için gereken teknolojileri üretme gücüne sahip kılmak, ve savunma gücümüzün etkinliği, caydırıcılığı ve sürekliliği için gereken milli olması zorunlu kritik teknolojilere dayalı bileşen, alt sistem ve sistemleri geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemekte ve sayılarının artmasını amaçlamaktadır.

FİKRİ HAKLAR

Proje sonucunda elde edilen ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, know-how, gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek nitelikteki fikri ürünler üzerindeki hakların sahibi TÜBİTAK’tır.

Projelerin sonucunda fikri bir ürün meydana geldiği takdirde, müşteri kurum; söz konusu fikri ürünü ticarileştirilmemek kaydı ile kendi ihtiyaçları için bedelsiz kullanma hakkına sahiptir.

Fikri ürünün ticarileştirilmesi olarak değerlendirilen aşağıdaki edimler fikri mülkiyet hakkına tecavüz sayılır.

 • Ticari amaç taşıyan fiiller ile iktisadi olsun veya olmasın herhangi bir menfaat sağlamak amacıyla fikri mülkiyet konusu bir ürünün bireysel kullanım haricinde her türlü kullanımı,
 • Fikri mülkiyet konusu ürünün, müşteri kurum tarafından kendi ihtiyaçları için kendisi tarafından üretilmesi ve kullanılması dışındaki bütün faaliyetler,
 • Kendi ihtiyaçları için dahi olsa, müşteri kurumun 3. bir kişiye bu ürünü ürettirmesi.

Proje sözleşmesinin imzalanması aşamasında, TÜBİTAK ile Proje Yöneticisi/Yürütücüsü Kuruluş arasında, proje sonucunda elde edilen ürünler ve bunlar üzerindeki Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun bu fikri ürünler üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlarına ilişkin bir lisans anlaşması imzalanır.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply