TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı-1513

Teknoloji_Transfer_Ofisleri_Destekleme_Programi_Tubitak

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. toplantısında, üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kaynakları ile desteklenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513 kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.

Hangi faaliyetler desteklenmektedir?

Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde;

  • Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri
  • fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi
  • girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama
  • bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma

konularında Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

Nasıl desteklenmektedir?

Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile ve yıllık bütçe planlamalarına göre ön ödemeli ve hibe şeklinde desteklenecektir. Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl %60’tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1 milyon TL’dir. Programa başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde yapılacaktır.

Ödemeler, her faaliyet yılının başında yapılacak Yıllık Faaliyet Planı’nın değerlendirilmesi sonucu altışar aylık dönemler halinde yapılacaktır. Desteklenen projeler altışar aylık dönemlerde İzleyici Heyeti tarafından izlenecektir.

Hangi gider kalemleri desteklenmektedir?

Desteklenecek gider kalemleri; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil), toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderlerdir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Başvuruyu yapacak Yükseköğretim  Kurumu  içinde  tek  bir  TTO  olması  esastır.  Ancak  Modüllerin yürütülmesi  için TTO’ya bağlı  farklı kurumsal yapılar oluşturulabilir. Bu durumda olan alt birimin, 1513–Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Mevzuatına uyumlu olması ve TTO’ya bağlı olarak çalışacağına yönelik yetkili organ kararını sunması gereklidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yürütme Komitesinin proje değerlendirmede dikkate aldığı ölçütler şunlardır;

  • Kuruluşun TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
  • Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
  • TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
  • Proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu,
  • İş planının uygunluğu.

 

Siz de üniversitenizde bir Teknoloji Transfer Ofisi kurmak, süreci en başından beri profesyonel olarak yürütmek,  ulusal ve uluslararası hibe programlarından faydalanmak istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply