YTB Çift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı 2015

ytb_yurtdisi_turkler_logoÇift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ile gençlerin hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimi teşvik etme, bu alana yönelik eğitimci yetiştirmek, materyal ve müfredat geliştirmek ve gençlerimizin ana dillerini öğrenmelerini destekleyecek programlar hazırlamaktır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

 • 0-3 ve 3-6 yaş eğitiminde çift dilliliğin teşvikine yönelik çalışmalar,
 • İlk, orta ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin ana dil eğitiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar,
 • İhtiyaç duyulan ülkelerde çift dilli eğitime ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar,
 • Çift dilli eğitime ilişkin farkındalığın artırılması çalışmaları,
 • Türkçe eğitimi verecek öğretmenlerin eğitimine yönelik çalışmalar,
 • Çift dilli eğitime yönelik müfredat ve materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
 • Çift dilli eğitim kurumlarının fiziki imkânlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar,
 • Çift dilli eğitime ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak   

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 200.000,00 TL’dir.

Eş Finansman Oranı

Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %10’udur.

Ayni katkıların (başvuru sahibince sahip olunan ekipman, araç, tesis vb. imkânların kullanılması gibi) belirtilmesi, başvuruların değerlendirme aşamasında avantaj sağlamakla birlikte, eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?  

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 • Üniversiteler
 • Kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları

başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 • Üniversiteler
 • Kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Proje başvurularında, yurtdışında uygulanacak projeler için proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır. Türkiye’de uygulanacak projeler için Türkiye’den en az bir proje ortağı bulunması zorunludur.

Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesi doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi ve yasal temsilcinin yetkisini kanıtlayıcı belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.

Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler

Program kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli faaliyet başlıklarına uygun olarak; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’e yönelik olarak

 • Farkındalığı artırmaya yönelik toplantı ve etkinlikler,
 • Kurslar, eğitim faaliyetleri,
 • Materyal geliştirme çalışmaları,
 • Konferans, anket, araştırma, rapor vb. bilimsel çalışmalar

içermesi beklenmektedir. Sayılan faaliyetler örnek amaçlı olup öncelik başlıklarına uygun olarak farklı faaliyetlerde önerilebilir.

Proje Süresi

Proje uygulama süresi en fazla 8 aydır.

Proje Uygulama Yeri

Proje faaliyetleri ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te gerçekleştirilir. Projenin hedef ve içeriğine bağlı olarak faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi de önerilebilir.

Detaylı bilgiye http://www.ytb.gov.tr/tr/mali-destekler/847-mali-destekler adresinden ulaşabilirsiniz.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply